http://www.yildizdagi.com/

04 Ağustos 2020 Salı

Tarih Türklerle Başlar

Mehmet BOZKURT

Mehmet BOZKURT

E-Posta : 58mehmetbozkurt@gmail.com

İsmetullah YESEVİ 

Güneyde  Himalaya  dağları, kuzeyde Kuzey Buz Denizi, doğuda Kore Denizi , batıda Balkanlar’a kadar uzanan coğrafya ile Asya ve Avrupa  kıtalarının yani Avrasya olarak adlandırdı-ğımız karanın milyonlarca kilometre karelik  topraklarında, son buzul çağının sona erdiği  12 bin yıl zaman derinliğinde  ya-şamış insanlar,meydana getirdikleri   yazılı eserlerde kendile-rini Türk olarak adlandırmışlar ve ortak dil olarak da Türkçeyi kullanmışlardır.Bu insanlar neden kendilerine Türk  demişlerdir ? Türk ke-limesi  ne anlama gelmektedir. Türklerin Orhun   Yazıtlarından önceki  binlerce yıllık tarihinde, Asya’nın  milyonlarca kilomet-rekare topraklarına yayılmış yaşarlarken kendilerine verdikleri ad: “Rabbani Türk”  “Tanrısını tanır”  “ Yaratanına bağlı” “Tan-rısına inanan” anlamında  “Ökük  Türök”  Türkçe deki  ses  uyu-mundan dolayı günümüze Türk olarak gelmiştir. Yani günümüz-den binlerce yıl önce, Türk kelimesi ,yaratana inanan insanları tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Eski Türkçe yazıt olan  ve edebi bir dille yazılan Orhun Abidelerinde  de Türk ,yaratanına inanan anlamında kullanılmıştır. Türklerin bilinen tarih boyunca Türkistan topraklarında   ve  sonrasında  bu bölgeden tufanlar başta olmak üzere çeşitli etkilerle dağıldıkları yeryüzünün  çe-şitli coğrafyalarında üstün medeniyetler kurduklarının kanıtını geride bıraktıkları  binlerce eserde bulabiliriz. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da yapılan  kazılarda ortaya çıkarılan  ay–yıldız  motifli  sikkeler  Türkler in  ay–yıldızı  İslamiyet ten  önce de  kullandığının  en somut  kanıtı-dır. Yeni bulunan,  Orhun yazıtları kadar değerli, Göktürk   pa-ralarında da  ay-yıldız motifleri var. Anadolu topraklarının 7000 yıllık  sahibi Türklerdir.1071 Malazgirt zaferi ile girdiğini iddia etmek doğru değildir. Bunu ,  Avrupa coğrafya’sında bırakmış oldukları tarihi eserlerde yer alan  yazıtların okunmasından bili-yoruz.  Atatürk’ün de dediği gibi Anadolu topraklarının en eski sahipleri Türklerdir! Dünyada en eski uygarlığa sahip olan biz Türkler, bunun bilincinde olarak dünyanın neresinde olursa ol-sun  atalarımızın bırakmış oldukları  eserlere sahip çıkmak zo-rundayız!   Gerçek Türk tarihi bize şunu  söylemektedir: İlk alfabetik yazıyı Türkler buldu.12 Hayvanlı Türk Takvimi Dünyada ki ilk takvimdir. İlk Devletleri Türkler kurmuştur.Avrupa medeniyetlerinin te-melini oluşturan Etrüskler Türk’tür.Pusulayı,anahtarı, kağıdı,saati ve matbaayı Türkler bulmuştur. Medeniyet,yazıyı ilk kullanan Türkler olduğu  için de tarih  Türk’lerin yazıyı kullanması ile başlamıştır.( Orhun Yazıtları-Kül Tigin ve Bilge Kağan Yazıtları-20.000 yıl önce,petroglifler,15.000 yıl önce ,tamgalar ve Türkis-tan topraklarında henüz açılmamış  bir çok kurgan mevcuttur.Altın elbiseli adamın yanında bulunan yazıt.)Türk Topraklarının en eski sahibi Türklerdir.” Ey Oğuz Beyleri,kavmi,işitin…yu-karıda  gök çökmedikçe,aşağıda yer delinmedikçe Türk Mil-leti ülkeni, töreni kim bozar” (Yesevi Dergisi- Yıl.2011sayı212 Syf:32)Tarih Türklerin yazıyı kullanması ile başlamıştır.Kül Ti-gin ve Bilge Kağan, Orhun yazıtları  başlıca örneklerdir. Türkçenin kullanım alanını genişleten,Karahanlı Devletinin Türkçe Kültür abidesi Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı ya-pıtı ile Türk dil birliğinin önemli yazılı temelini attı .1069-1070 yıllarında Türkçe yapıtı tamamladı. Divanü Lügati’t-Türk,Türk dilini anlatan  ve bu dilin yetisini göstermek için yazılan ilk söz-lük yapıtıdır ve  Kaşgarlı  Mahmud tarafından 25 Ocak 1072’de yazılmaya başlanmış  10 Şubat 1074’te bitirilmiştir.Türkçenin varsıl dilbilgisi özelliklerini  en çarpıcı biçimde yansıtan özelliktedir.Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi  12yy da Türk dilinde yazdığı “Divan-ı Hikmet” Türk tasavvuf edebi-yatının ilk eseridir.Eseri ile Türkçenin kullanımını etkiledi, Türk-çenin  yüceliğini  güzelliğini  ve Türkün dilinin Türkçe olduğunu eserinde Türk dünyasına Divan-i Hikmet  eseriyle sundu . Türk İslam Birliğini  Türk ruhunu varlığını günümüze dek yaşattı. Nizamüddin Ali Şir Nevai (1441-1501) Çağatay Türk-çesinin  15.yy da klasik  bir yazı dili olarak kimlik kazanma-sında önemi  bilinmektedir.Türk dili tarihinde D ivan-i Lüğat-it Türk  önemli kitaptır.Farsça yazan çağdaşlarına Türkçenin  an-latım inceliklerine sahip  olduğunu görüşlerini  Muhakemet’ül Lugateyn’de görürüz.” İstanbul ağzı”,Türkiye Türkçesi yazı di-linin kaynağı olarak kabul edilir;yazı dili bu ağız  temelinde oluşmuştur.Türk Birliğinin yazı dili  “ İstanbul ağzı” olmalıdır. Türkiye, Azerbaycan,Özbekistan,Kazakistan,Kırgızistan,Türkmenistan,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,   ülkeleri arasında Türk Birliği için  ortak çalışmalar  geleceğe yönelik umutların yansıtılması bakımından  önemlidir. Rusya, Çin, İran  gibi  devletlerin ,Türk Birliği için  Türk Dünyasını fikirde ayırmaya yönelik olduğun-dan büyük engel oluşturur. Yedi devlet ,Bir Millet .Bu memleket,dünyanın beklemediği,asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik , en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgar-ları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yı-kandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden,yıldırımlarından,kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları ta-biatın babası tanıdı,onların oğlu oldu; Bir gün  o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek ,yıldırım,güneş oldu;Türk oldu.Türk budur. Yıldırımdır,kasırgadır,dünyayı aydınlatan güneştir.
GAZİ  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Yesevi Dergisi Sayı 231 Mart 2013
Sayfa 25 Alıntıdır.

17 Mart 2013 Pazar 14:24
Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

SİVAS - HAVA DURUMU

SIVAS